آدرینا انتظاریان رتبه ی دوم مسابقات شطرنج شهرستانی

راه یافته به مسابقات استانی