رتبه ی دوم تیم فوتسال دبستان هدایت در مسابقات شهرستانی

رتبه ی دوم تیم فوتسال دبستان هدایت در مسابقات شهرستانی